Kerstmarkt Boppard

I. Algemene Condities


Beste gast,

Wij verheugen ons dat u uw vakantie in Boppard wilt doorbrengen. Om moeilijkheden te voorkomen verzoeken wij u de onderstaande condities goed door te lezen. Hartelijke dank!

1. Rechten en plichten in verband met een overnachtingsovereenkomst en een bemiddeling van een arrangement
De “Tourist Information Boppard” (TI) bemiddelt enkel voor de deelnemende overnachtingsbedrij-ven en andere dienstverleningsbedrijven. Overeenkomsten worden in naam en op rekening van het deelnemende bedrijf gesloten. De TI is enkel bemiddelaar, u sluit een overeenkomst met uw gastgever af.

2. De overnachtingsovereenkomst
a) De overnachtingsovereenkomst is gesloten, zodra de reservering van een kamer bevestigdis, of – indien vanwege tijdgebrek een bevestiging niet meer mogelijk was – een kamer beschikbaar gesteld werd.
b) De afsluiting van een overnachtingsovereen- komst verplicht de ondertekenden tot het nako-men van de overeenkomst, ongeacht voor welke duur de overeenkomst afgesloten is.
c) De gastgever is aansprakelijk tegenover de gast overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
d) De gast is verplicht bij het niet-nakomen van de ondertekende overeenkomst de vastgelegde of gebruikelijke prijs – verminderd met de door de gastgever bespaarde kosten – te betalen. De gastgever kan volgens de geldende wet bij overnachting met ontbijt max. 80%, bij volpension max. 60%, bij een vakantieappartement max. 90% van het overeengekomen overnachtingsbedrag verlangen.
e) De gastgever dient te goeder trouw vrijgekomen kamers – indien mogelijk – opnieuw terbeschikking te stellen om uitval te vermijden.
f) Zolang de vrijgekomen kamer niet opnieuw gereserveerd wordt, dient de gast voor de duurvan de geldende overeenkomst het berekende bedrag te betalen.Wij raden voor uw eigen zekerheid aan een annuleringsverzekering af te sluiten.Formulieren zijn verkrijgbaar bij Tourist Information Boppard.

3. Betaalvoorwaarden
Bij de bemiddeling van kamers en overnachtingsmogelijkheden door de TI gelden de betalings-voorwaarden van uw overnachtingsbedrijf. Bij de bemiddeling van arrangementen en aanbiedin-gen gelden de in de boekingsbevestiging gedefineerde betalingsvoorwaarden.

4. Garantie en aansprakelijkheid
Wij voeren de overeengekomen reservering/bemiddeling van uw aanvraag uit. Hierbij kan deTI Boppard slechts bij grove nalatigheid of opzet aansprakelijk gesteld worden. Wij zijn niet aan-sprakelijk bij storingen door overmacht, stakingen of communicatiestoornissen in verband metde Deutsche Telekom. De TI Boppard is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkende handelingen van het bemiddelde overnachtingsbedrijf, het service- of dienstverleningsbedrijf. Voor eventuele geschillen is de rechtbank in Koblenz bevoegd.

5. Belangrijk om te weten:
a) Nadat een reserverings- en boekingsbevestiging toegestuurd is, moet deze op juistheidgecontroleerd worden. Een klaarblijkelijke afwijking moet op zijn laatst zeven dagen naontvangst van de papieren doorgegeven worden.
b) Eisen tegenover TI Boppard, het overnachtingsbedrijf, het service- of dienstverleningsbedrijfverjaren na één jaar vanaf het reisbegin volgens de overeenkomst.
Ondanks al deze regelingen zijn wij bereid naar een verstandige oplossing te zoeken. Wij zijn een vakantieoord dat zich ervoor inzet zijn gasten tevreden te stellen. Wij wensen u een goede reis en een prettig verblijf in Boppard aan de Rijn.
Wij raden u aan om bij alle boekingen een annulatieverzekering af te sluiten.


II. Uitsluiting van aansprakelijkheid

a. Inhoud van het online aanbod

De Tourist Information/Stadt Boppard accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Schadeclaims jegens de Tourist Information/Stadt Boppard van materiële of ideële aard die het gevolg zijn van het gebruikmaken of het niet gebruikmaken van de verstrekte informatie, dan wel van het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, worden in beginsel uitgesloten voor zover de Tourist Information/Stadt Boppard geen aantoonbare opzettelijke of ernstige nalatigheid kan worden verweten.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De Tourist Information/Stadt Boppard behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of het gehele aanbod zonder aankondiging te wijzigen, te vervolledigen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of blijvend te beëindigen.

b. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetsites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de Tourist Information/Stadt Boppard vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan van toepassing kunnen zijn wanneer de Tourist Information/Stadt Boppard kennis had van de inhoud daarvan en zij technisch in staat geacht kan worden en er van haar verwacht kan worden dat zij het gebruik van wederrechtelijke inhoud zou kunnen verhinderen.De Tourist Information/Stadt Boppard verklaart daarom uitdrukkelijk dat de gelinkte sites op het moment van het aanbrengen van de koppelingen vrij waren van illegale inhoud. De Tourist Information/Stadt Boppard heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving of op de inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert zij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het aanbrengen van de koppeling gewijzigd worden. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen in het eigen internetaanbod en tevens voor bijdragen van derden in de door de Tourist Information/Stadt Boppard ter beschikking gestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name ook voor schade die het gevolg is van het gebruik of het niet gebruiken van de op deze wijze aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar verwezen werd aansprakelijk en niet degene die alleen maar naar die publicatie verwijst.

c) Auteursrecht en merkenrecht

De Tourist Information/Stadt Boppard streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van door haar zelf samengestelde afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle in het kader van het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren van die rechten. Louter en alleen op basis van de vermelding mag niet geconcludeerd worden dat merkrechten niet door de rechten van derden beschermd zijn!Het auteursrecht voor gepubliceerde en door de Tourist Information/Stadt Boppard zelf samengestelde objecten blijft uitsluitend eigendom van de Tourist Information/Stadt Boppard. Het kopiëren of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Tourist Information/Stadt Boppard.

d) Gegevensbescherming

Voor zover er binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke informatie (e-mailadressen, namen, titels), dan vindt het opgeven van deze gegevens namens de gebruiker uitsluitend plaats op vrijwillige basis.

e) Juridische geldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover onderdelen of formuleringen in deze tekst niet, niet langer of niet volledig voldoen aan de huidige wetgeving, dan heeft dit geen gevolgen voor de resterende onderdelen van dit document voor wat betreft de inhoud en geldigheid.

Facebook
Instagram
Anreise planen
Stadtplan
Service
Weer